Concept

intro

MonotipsTècnica de gravat en la que s’obtenen obres d’una sola estampa. Totes són originals i diferents. Obra gràfica el·laborada amb diferents tècniques: punta seca, cartró encolat, collage, transferència del toner de la fotocòpia, tècniques aditives sobre poliestiré, gofrats… Es treballa sobre una planxa matriu per posteriorment estampar-la sobre el paper amb el tòrcul calcogràfic.

 

ARQUETIPS és un treball de recerca a partir de la composició plàstica de façanes d’arquitectures hereves del moviment modern, edificis construïts entre els 50’s i els 70’s un període especialment productiu de l’arquitectura.

El treball interpreta les façanes com una superposició de les diferents trames que configuren el disseny arquitectònic. S’analitza la imatge exterior de l’edifici amb l’objectiu d’entendre-la a través de la descomposició dels diferents elements que la configuren (finestres, porticons, balcons, voladissos, ràfecs…),  respectant les seves textures i colors i evidenciant les formes i posició d’aquests en relació al conjunt a través de l’ombra que projecten, donant lloc a un dibuix abstracte fruit d’aquest anàlisi.

Tots ells son edificis d’habitatges i tenen en comú la façana com un reflex de la diversitat d’activitats que comporta la vida humana, un ric mosaic format per les cortines de diferents colors, obertes o tancades, les finestres il·luminades o a les fosques, els canvis en la percepció de la volumetria amb les diferents hores del dia segons la posició de la llum del sol i de l’estat del temps…… Tots els dibuixos són únics i diferents, com ho son les diferents imatges que obtindríem fotografiant els edificis a diferents hores o èpoques de l’any, reflex de la vida i activitat que hi ha al darrera.

La primera capa és la de la vida. Els petits canvis evidenciats per l’activitat dels habitants, els cromatismes aportats pels individus que imprimeixen el seu propi caràcter als elements.

La segona capa afegeix fusteries, porticons i persianes, elements arquitectònics en moviment, també amb una vida pròpia que superposada a l’anterior ofereix resultats únics.

La tercera capa es la de les ombres que provoquen el diferents elements que configuren aquestes façanes, (voladissos, ràfecs, balcons, terrasses, pilars, jàsseres) totes elles enriquides amb un munt d’elements, la profunditat dels quals omplen de matisos els dibuixos i els doten de volum.

La quarta i darrera capa es la dels elements situats a l’extrem més allunyat del pla de façana: baranes, lames i cantells de forjats que ordenen i unifiquen els dibuixos reforçant la percepció de sèrie.

 Monotypes. Engraving technique that makes one single original. All of them are different. The artwork is made using different techniques: dry point, cardboard, collage, transfer of toner from the photocopy, additive techniques on polystyrene, embossing, etc.  The drawings are made working on an original plate and stamping it on the paper using a printing press.

 

ARQUETIPS is a research work from a plastic composition of architectural façades heirs of the modern movement, buildings built between the 50’s and the 70’s, an especially productive period of architecture.

The work interprets the façades as a superposition of the different frames that make up the architectural design. The exterior image of the building is analysed in order to understand it through the decomposition of its different elements (windows, shutters, balconies, overhangs, eaves …), respecting their textures and colours, and revealing  their shape and situation with respect to the set through the shadow cast, resulting in abstract art as a consequence of this analysis.    

 All of them are residential buildings and have in common the façade as a reflection of the diversity of activities involving human life, a rich mosaic made of curtains of different colours, open or closed, light or dark windows, changes in the perception of the volume with different times of day depending on the position of the sun and weather conditions …. All the drawings are unique and different, as are the different images that we would obtain making photos of the buildings at different times or periods of the year, reflection of the life and activity that stays behind.

 The first layer is the life. Small changes evidenced by the activity of the inhabitants, the chromatisms provided by the individuals that give the elements their own character.

 The second layer adds woodworks, shutters and blinds, moving architectural elements also with a life of its own that, overlapped to the previous layer offers unique results. .

 The third layer is the one of the shadows caused by the elements that make up these façades, (overhangs, eaves, balconies, terraces, pillars, beams, etc.) all enriched with a lot of elements whose depth adds nuances and volume to the drawings.

 The fourth and final layer is the one of the elements located at the far end of the plane of the façade, usually railing, slats, and edges of concrete slabs that sort and unify the drawings reinforcing the perception of a series.